Algemene voorwaarden van STIION B.V.

Versie 17 februari 2020

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

De gegevens van Stiion B.V.

Volledige bedrijfsnaam: Stiion B.V.
Handelsnaam: Stiion
Vestigingsadres: Pioenstraat 80-4, 9713 XS Groningen
Post-/contactadres: Pioenstraat 80-4, 9713 XS Groningen
Telefoonnummers: 06-54371966 en 06-46165798
Contactpersonen: M. Aussendorf en H. Overdiep
E-mailadres: info@stiion.nl
Btw-nummer: NL860884107B01
KvK-nummer: 77049667
Website: www.stiion.nl

 

Definities

Directe schade = alle schade die bestaat uit:

 • schade direct toegebracht aan stoffelijke zaken (dit heet ook wel ‘zaakschade’);
 • redelijke kosten die u heeft moeten maken om ervoor te zorgen dat Stiion de overeenkomst (weer) nakomt;
 • redelijke kosten die u heeft moeten maken om de oorzaak en de omvang van uw directe schade vast te kunnen stellen;
 • redelijke kosten die u heeft moeten maken om uw schade te beperken of te voorkomen.

DNR-Q = het standaardproduct in deze algemene voorwaarden

Inbreuk (op intellectueel eigendom) = het zonder uitdrukkelijke toestemming van Stiion gebruiken, verveelvoudigingen, doorverkopen, verpanden, kopiëren, overdragen of openbaar maken van intellectueel eigendomsrechten van Stiion.

Intellectueel eigendom = intellectuele eigendom is een verzamelnaam voor alle rechten die gevestigd kunnen worden op uitvindingen, producten, (handels)namen, tekeningen, werken en merken. Intellectuele eigendomsrechten bepalen kort gezegd wat derden mogen doen met andermans creatie of recht. Het intellectueel eigendomsrecht wordt ook wel IE-recht genoemd. In deze algemene voorwaarden heeft de intellectuele eigendom met name betrekking op auteursrecht, tekeningen- en modellenrecht, merkenrecht, databankenrecht en octrooirecht.

Indirecte schade = onder andere gederfde (=misgelopen) winst, verlies van goodwill, reputatieschade, verlies van handel of contracten, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Leverancier = FileMaker, Claris Connect, Claris

Licentie = het exclusieve gebruiksrecht op een standaardproduct

Maatwerkproducten = alle andere producten dan de standaardproducten

Onderhoud = het laten functioneren van bestaande of nieuwe producten conform de offerte/de overeenkomst. Het laten functioneren komt vooral neer op het oplossen van eventuele bugs.

Ondersteuning = het al dan niet op afstand hulp bieden bij het onderhouden of werken met de producten.

Periodieke werkzaamheden/diensten = Onderhoudsdiensten en -werkzaamheden, ondersteunende diensten, hostingdiensten, updates en veranderingen

Producten = standaardproducten en maatwerkproducten

Saas = Software-as-a-Service. Het betreft hier een standaardproduct

Schriftelijk = hieronder vallen onder andere: e-mail, whatsapp, mms, sms, brief, fax. In de overeenkomst tussen Stiion en u kunnen aan ‘schriftelijk’ specifiek eisen worden gesteld. Denk daarbij aan de eis ‘aangetekende brief’.

Standaardproducten = SaaS en DNR-Q

 

Artikel 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij Stiion partij is.

1.2 Het maakt daarbij niet uit of de aanbieding, offerte of overeenkomst mondeling, schriftelijk of elektronisch is gedaan of aangegaan.

1.3 Stiion vermeldt hier alvast dat zij uw voorwaarden en die van elke andere partij afwijst. De expliciete afwijzing van uw en andere voorwaarden zal Stiion schriftelijk doen. Bij die schriftelijke afwijzing verklaart Stiion haar eigen voorwaarden van toepassing.

1.4 Stiion mag haar algemene voorwaarden altijd wijzigen. De wijziging van de voorwaarden laat Stiion via haar website en eventueel per e-mail aan u weten.

1.5    De gewijzigde voorwaarden van Stiion gelden alleen voor nieuwe aanbiedingen, offertes en overeenkomsten vanaf de ingangsdatum van de gewijzigde voorwaarden.

1.6    Alleen als u hiermee instemt, gelden de nieuwe algemene voorwaarden ook op al tussen ons bestaande overeenkomsten.

1.7  We kunnen andere afspraken maken dan in deze algemene voorwaarden staan. De afwijkende afspraken gelden alleen als we die schriftelijk hebben vastgelegd in aanvullende voorwaarden.

1.8   Als een bepaling of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of als u een bepaling of meerdere bepalingen vernietigt, dan blijven alle overige bepalingen van deze voorwaarden gelden.

1.9 Als Stiion diensten aanbiedt en verricht als Software as a Service (Saas), dan zijn de algemene voorwaarden van de leverancier op deze diensten van toepassing. De voorwaarden van de leverancier gaan altijd vóór op de algemene voorwaarden van Stiion.

1.10   Als bepalingen in de hieronder genoemde documenten strijdig zijn met elkaar, dan geldt de volgende rangorde:

 1. onze overeenkomst
 2. eventueel de bijlagen bij onze overeenkomst
 3. deze algemene voorwaarden
 4. eventuele aanvullende voorwaarden

 

Artikel 2 De offerte / het aanbod

2.1 Aanbiedingen en offertes van Stiion zijn altijd schriftelijk. Ook  aanbiedingen en offertes de Stiion mondeling doet, bevestigt Stiion schriftelijk aan u.

2.2 Alle aanbiedingen en offertes van Stiion zijn vrijblijvend, tenzij we dat anders aangeven.

2.3 U staat ervoor in dat u Stiion alle juiste gegevens voor een offerte / aanbieding geeft.

2.4 Aanbiedingen en offertes van Stiion zijn tot 30 dagen na de dagtekening geldig, tenzij we schriftelijk een andere termijn hebben afgesproken.

2.5 Nadat de termijn is verstreken, kunt u geen beroep meer doen op de offerte / het aanbod. De offerte / het aanbod is dan vervallen.

2.6 Offertes of aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

2.7 U kunt Stiion niet aan een offerte / aanbieding houden waarvan u had kunnen begrijpen dat sprake is van een kennelijke vergissing, verschrijving of typefout.

 

Artikel 3 Overeenkomsten sluiten

3.1 Er komt pas een overeenkomst tussen ons tot stand, wanneer u de offerte / het aanbod van Stiion schriftelijk heeft aanvaard.

3.2 Het kan voorkomen dat Stiion op uw verzoek al begint met het uitvoeren van werkzaamheden, terwijl u de offerte / het aanbod nog niet schriftelijk heeft aanvaard. In dat geval beschouwt Stiion de offerte / het aanbod toch als aanvaard. Uw schriftelijk akkoord op de offerte / het aanbod doet u dan zo spoedig mogelijk nadat Stiion is begonnen met de werkzaamheden.

3.3 U staat er voor in dat u bevoegd bent om de overeenkomst met Stiion te sluiten. Stiion kan u vragen bewijs van uw bevoegdheid te overleggen.

3.4 Als u gebruik maakt van een vertegenwoordiger bij het sluiten van de overeenkomst, dan staat u garant voor de bevoegdheid van deze vertegenwoordiger. Stiion kan u vragen bewijs van de bevoegdheid van de vertegenwoordiger te overleggen.

 

Artikel 4 Het uitvoeren van de werkzaamheden

4.1 Nadat de overeenkomst tussen u en Stiion tot stand is gekomen, voert Stiion de werkzaamheden conform de offerte / het aanbod uit. Daarbij houd Stiion rekening met uw wensen, mits deze redelijk zijn.

4.2 Stiion spant zich in om de werkzaamheden naar beste kunnen uit te voeren. Alle werkzaamheden voert Stiion uit op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij Stiion met u in de overeenkomst uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd. Het resultaat moet in de overeenkomst met voldoende bepaaldheid zijn omschreven.

4.3 U maakt een tijdige en juiste uitvoering van de werkzaamheden voor Stiion mogelijk. Dat betekent onder andere dat u alle gegevens, (ICT-)middelen, werkruimte, medewerkers en toegangen, die Stiion nodig heeft voor het kunnen uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Stiion ter beschikking stelt.

4.4 Laat u het bovenvermelde na, dan mag Stiion aan u extra kosten in rekening brengen en is het mogelijk dat de werkzaamheden uitlopen. Stiion brengt u hiervan schriftelijk op de hoogte.

4.5 Als Stiion de overeenkomst in fasen uitvoert, dan mag Stiion de uitvoering van werkzaamheden die tot een volgende fase opschorten totdat u de werkzaamheden van de voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.6 Alle termijnen voor werkzaamheden zijn slechts indicatief en nooit te beschouwen als een fatale termijn.

4.7 Voor het uitvoeren van de werkzaamheden mag Stiion andere partijen inschakelen. Daarvan brengt Stiion u schriftelijk op de hoogte. Stiion staat in voor de kwaliteit, kennis en het vakmanschap van de partijen die zij inschakelt bij het uitvoeren van de werkzaamheden.

 

Artikel 5 Meerwerk

5.1 Als u andere werkzaamheden of aanvullende werkzaamheden uitgevoerd wilt hebben dan in de overeenkomst staan omschreven, dan kan Stiion die werkzaamheden als meerwerk aanmerken. Het is aan Stiion om te bepalen of sprake is van meerwerk.

5.2 Voordat Stiion het meerwerk uitvoert, ontvangt u daarvoor een aanvullende / nieuwe offerte of aanbieding.

5.3 Pas nadat u de offerte / het aanbod voor het meerwerk schriftelijk heeft aanvaard, start Stiion met het uitvoeren van het meerwerk.

5.4 Aan het uitvoeren van het meerwerk kan een andere indicatieve levertermijn verbonden zijn dan aan de werkzaamheden van de oorspronkelijke overeenkomst. Voor een eventuele uitloop van in de oorspronkelijke overeenkomst genoemde indicatieve termijnen vanwege het meerwerk, bent u zelf verantwoordelijk.

 

Artikel 6 Duur en opzeggen van de overeenkomst

6.1 Alle overeenkomsten hebben een initiële looptijd van een (1) jaar, tenzij Stiion met u schriftelijk een andere looptijd overeen komt. Dat zal bijvoorbeeld het geval zijn bij maatwerkproducten.

6.2 Stiion kan met u een overeenkomst voor onbepaalde tijd overeen komen.

6.3 De looptijd van de overeenkomst start op de datum die in de overeenkomst staat, tenzij Stiion met u een andere startdatum schriftelijk afspreekt.

6.4 Na de initiële looptijd verlengd Stiion de overeenkomst met u met termijn van een (1) jaar, tenzij u de initiële overeenkomst minimaal een (1) maand voordat deze afloopt schriftelijk hebt opgezegd.

6.5 De verlengde overeenkomst kunt u altijd tussentijds schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal een (1) maand.

6.6 Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kunt u schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste drie (3) maanden.

 

Artikel 7 Ontbinden van de overeenkomst

7.1 Zowel Stiion als u mag de overeenkomst pas ontbinden als de andere partij in verzuim is.

7.2 Stiion is in verzuim nadat u Stiion schriftelijk in gebreke hebt gesteld. In de schriftelijke ingebrekestelling geeft u Stiion nog een redelijke termijn om haar verplichtingen van de overeenkomst alsnog na te komen.

7.3 U bent in verzuim als Stiion u schriftelijk in gebreke heeft gesteld. In de schriftelijke ingebrekestelling geeft Stiion u nog een redelijke termijn om uw verplichtingen van de overeenkomst alsnog na te komen.

7.4 De overeenkomst is ontbonden na verloop van de in de schriftelijke ingebrekestelling gestelde redelijke termijn.

7.5 In sommige gevallen kan Stiion of kunt u de overeenkomst zonder schriftelijke ingebrekestelling en zonder tussenkomst van de rechter ontbinden. Er is dan direct sprake van verzuim. Daarvan is sprake in onder andere de volgende gevallen:

 1. toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling;
 2. (voorlopige) surseance van betaling;
 3. faillissement(saanvraag);
 4. beslaglegging;
 5. stillegging van de bedrijfsactiviteiten;
 6. liquidatie van de onderneming;
 7. wijziging van eigenaar(s);
 8. samenvoeging van ondernemingen.

7.6 Onder andere de volgende verplichtingen blijven voortbestaan na de ontbinding van de overeenkomst:

 • rechten van intellectueel eigendom;
 • geheimhouding;
 • toepasselijk recht;
 • en de bevoegde rechter.

 

Artikel 8 Annuleren van de overeenkomst

8.1 U kunt een overeenkomst met Stiion schriftelijk annuleren.

8.2 Als Stiion op het moment van annuleren al werkzaamheden heeft verricht, die nodig waren om de kunnen starten met het uitvoeren van de overeenkomst, dan kan Stiion aan u de kosten daarvan bij u in rekening brengen. U ontvangt een specificatie van de gemaakte kosten.

 

Artikel 9 Opschorten

9.1 Als u, ondanks dat Stiion u in gebreke heeft gesteld, uw verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt (waaronder het niet tijdig betalen van de facturen), dan kan Stiion besluiten haar werkzaamheden voor de uitvoering van de overeenkomst – in plaats van de overeenkomst te ontbinden – geheel of gedeeltelijk op te schorten.

9.2 Van een opschorting van standaardproducten doordat u niet (tijdig) de factuur of facturen betaalt, brengt Stiion u schriftelijk op de hoogte. Na een korte wachttermijn, die in het schriftelijke bericht van de opschorting staat vermeld, haalt Stiion gedurende het incassotraject het standaardproduct offline. Stiion bewaart uw standaardproduct gedurende de opschorting.

9.3 Als Stiion haar werkzaamheden voor de uitvoering van de overeenkomst opschort, bent u toch gehouden om te betalen voor de al door Stiion verrichte werkzaamheden. U ontvangt daarvoor een factuur.

9.4 Zodra u alsnog de verplichtingen uit de overeenkomst nakomt, heft Stiion de opschorting op.

 

Artikel 10 Overmacht

10.1 Als Stiion hoeft haar verplichtingen van de overeenkomst niet na te komen als sprake is van een overmachtsituatie.

10.2 Onder overmacht verstaat Stiion onder andere:

 • overmacht van leveranciers van Stiion;
 • leveranciers van Stiion komen niet naar behoren hun verplichtingen na;
 • gebrekkige zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarop Stiion geen enkele invloed heeft;
 • gebrekkige zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van door u aan Stiion voorgeschreven derden;
 • overheidsmaatregelen;
 • elektriciteitstoringen en andere storingen die betrekking hebben op de infrastructuur waar Stiion voor het uitvoeren van haar werkzaamheden gebruik van maakt;
 • storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiediensten;
 • netwerkaanvallen, waaronder DoS- of DDoS-aanvallen;
 • oorlog;
 • staking;
 • algemene vervoersproblemen.

10.3 Als de overmachtsituatie langer dan zestig (60) duurt, mag zowel Stiion als u de overeenkomst ontbinden.

 

Artikel 11 Prijzen

11.1 Alle in aanbiedingen, offertes en/of overeenkomsten genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen die aan Stiion door de overheid zijn of worden opgelegd, tenzij Stiion met u schriftelijk anders heeft afgesproken.

11.2 Alle prijzen zijn in euro’s, tenzij Stiion met u uitdrukkelijk een andere valuta heeft afgesproken.

11.3 In de prijzen die Stiion gebruikt in aanbiedingen, offertes en/of overeenkomsten zijn onder andere niet de reis- en verblijfkosten begrepen.

11.4 Alle in aanbiedingen, offertes en/of overeenkomsten genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van type- en rekenfouten.

11.5 Als een prijs in een aanbieding, offerte en/of overeenkomst gebaseerd is op door u opgegeven gegevens en deze gegevens blijken onjuist te zijn, dan mag Stiion de prijs aanpassen naar de bij de juiste gegevens behorende prijs. Dat mag Stiion ook doen nadat tussen u en Stiion de overeenkomst al tot stand is gekomen.

11.6 Stiion mag altijd de prijzen van haar werkzaamheden wijzigen. Stiion brengt u daarvan minimaal een (1) maand voor het doorvoeren van de prijswijziging(en) schriftelijk op de hoogte.

11.7 Verhoogt Stiion haar prijs binnen drie (3) maanden nadat u met Stiion een overeenkomst hebt gesloten, dan gaat de prijswijziging pas na afloop van de eerste drie maanden van uw overeenkomst voor u gelden.

11.8 Bent u in geval van afname van periodieke werkzaamheden of diensten van Stiion niet akkoord met de prijswijziging, dan mag u de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Bij deze specifieke opzegging moet u een opzegtermijn van maximaal veertien (14) na na de kennisgeving van de prijswijziging in acht nemen. Stiion beëindigt bij tijdige opzegging de periodieke werkzaamheden op de datum waarop de nieuwe prijs gaat gelden.

 

Artikel 12 Betalingsvoorwaarden

12.1 Stiion legt in de overeenkomst met u af wanneer en hoe zij aan u factureert. De momenten waarop Stiion aan u factureert voor door haar verrichte werkzaamheden, kunnen namelijk per type overeenkomst verschillen.

12.2 In geval van tussentijdse beëindiging of ontbinding van de overeenkomst, stuurt Stiion u een factuur van alle werkzaamheden die zij tot het einde van de overeenkomst voor u heeft verricht.

12.3 Heeft u vooruitbetaald en is sprake van tussentijds beëindiging of ontbinding van de overeenkomst, dan zal Stiion het door u eventueel teveel betaalde bedrag terugbetalen.

12.4 Voor elke factuur geldt een betalingstermijn van veertien (14) dagen, tenzij Stiion met u anders schriftelijk overeenkomt. De betalingstermijn begint te lopen vanaf de datum van de factuur.

12.5 Als u bezwaar heeft tegen de hoogte van de factuur, dan schort dat uw betalingsverplichting jegens Stiion niet op.

12.6 Stiion brengt uw betalingen altijd in mindering op de langst openstaande factuur.

12.7 Betaalt u niet binnen de betalingstermijn, dan stuurt Stiion u een betalingsherinnering. In de betalingsherinnering vermeldt Stiion een nieuwe betalingstermijn waarbinnen u het openstaande bedrag betaald moet hebben.

12.8 Betaalt u ook niet binnen de nieuwe betalingstermijn in de betalingsherinnering, dan stuurt Stiion u een schriftelijk aanmaning of ingebrekestelling. Daarin gunt Stiion aan u nog een allerlaatste betalingstermijn van veertien (14) dagen, waarna u in verzuim bent.

12.9 Zodra u in verzuim bent, bent u aan Stiion de wettelijke handelsrente en de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Dat mag Stiion doen op basis van het ‘Besluit buitengerechtelijke incassokosten’. De buitengerechtelijke incassokosten die Stiion mag rekenen, zijn:

 • 15% over de eerste € 2.500,- van het totale openstaande bedrag (met een minimum van € 40,-);
 • 10% over de volgende € 2.500,- (dus van € 2.500,- tot € 5.000,-) van het totale openstaande bedrag;
 • 5% over de volgende € 5.000,- (dus van € 5.000,- tot € 10.000,-) van het totale openstaande bedrag;
 • 1% over de volgende € 190.000,- (dus van € 10.000,- tot € 200.000,-) van het totale openstaande bedrag;
 • de buitengerechtelijke incassokosten bedragen 0,5% over alles wat daarboven (= boven de € 200.000,-) nog onbetaald is met een maximum van € 6.775,- aan buitengerechtelijke incassokosten.

 

Artikel 13 Intellectueel eigendom

13.1 De rechten van intellectueel eigendom op alle door Stiion onder andere ter beschikking gestelde licenties, materialen, maatwerkproducten, programmatuur, test- en demonstratie (computer)programma’s, -apps en -software en gegevensdragers berusten uitsluitend bij Stiion of haar licentiegevers.

13.2 Tenzij Stiion met u anders expliciet schriftelijk overeenkomt, krijgt u uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die Stiion in deze algemene voorwaarden of de overeenkomst aan u toekent. Voor het overige mag u nooit het intellectueel eigendom van Stiion kopiëren, verveelvoudigen, overdragen, verpanden, verkopen of openbaar maken.

13.3 U mag de software van de standaardproducten alleen installeren en gebruiken op het aantal computers en gedurende de tijd zoals u dat met Stiion in de overeenkomst heeft afgesproken. U mag de software van de standaardproducten dus niet via een netwerk ter beschikking stellen zodat u tegelijkertijd op meer computers van de software gebruik kunt maken dan dat u met Stiion in de overeenkomst hebt afgesproken. U mag wel één kopie te maken van de software van het standaardproduct in een voor machine leesbare vorm en die kopie alleen gebruiken als back-up.

13.4 U mag uw exemplaar van de software van het standaardproduct naar een ander apparaat (computer) overbrengen. Na de overdracht moet u de licentie die hoort bij de software van het overgedragen standaardproduct volledig van het vorige apparaat (computer) verwijderen door de licentie te deactiveren.

13.5 U mag nooit aanduidingen van de rechten van intellectueel eigendom van Stiion of haar licentiegevers (laten) verwijderen of (laten) wijzigen.

13.6 Als hierover niets is afgesproken in de overeenkomst, mag Stiion steeds technische voorzieningen aanbrengen om onder andere apparatuur, databestanden, software, apps, ter beschikking gestelde programmatuur  en programmatuur waartoe Stiion (direct of indirect) toegang heeft te beschermen. Denk daarbij aan wachtwoorden en versleuteling. U mag deze technische voorzieningen niet (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.

13.7 Intellectueel eigendom, waaronder licenties van Stiion en van haar licentiegevers, draagt Stiion nooit aan u over, tenzij wij dit expliciet schriftelijk afspreken.

13.8 Spreekt Stiion schriftelijk met u af dat zij een intellectueel eigendomsrecht ten aanzien van specifiek voor u ontwikkelde programmatuur / maatwerkproducten of andere materialen aan u overdraagt, dan houdt Stiion altijd het recht om alle beginselen, ideeën, ontwerpen, algoritmen, documentatie, werken, programmeertalen, protocollen, software en dergelijke, zonder enige beperking, te gebruiken en te exploiteren, zowel voor zichzelf als voor derden. Stiion mag ook altijd voor zichzelf of voor derden ontwikkelingen doen die soortgelijk of ontleend zijn aan een aan u overgedragen intellectueel eigendomsrecht.

13.9 Voor iedere inbreuk op intellectueel eigendomsrechten van Stiion of haar licentiegevers moet u een onmiddellijk opeisbare boete van € 10.000 aan Stiion betalen. Stiion behoudt altijd het recht ook haar schade door uw inbreuk door u vergoed te krijgen. Ook mag Stiion rechtsmaatregelen nemen om uw inbreuk op haar intellectueel eigendomsrecht(en) te laten stoppen en/of om de schade op u te verhalen. Stiion stelt u schriftelijk in kennis van de inbreuk en van de boete.

 

Artikel 14 Aansprakelijkheid

14.1 Als u onjuiste of onvolledige gegevens aan Stiion hebt doorgeven, dan is Stiion niet aansprakelijk als hierdoor schade ontstaat.

14.2 Stiion is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door medewerking, diensten en leveranties van andere partijen, waarop Stiion weinig of geen invloed heeft.

14.3 Stiion is alleen aansprakelijk voor directe schade, voor zover u kunt aantonen dat u directe schade hebt geleden door handelen of nalaten door Stiion. De aansprakelijkheid van Stiion voor directe schade is beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar van de aansprakelijkheidsverzekering van Stiion jaarlijks uitbetaalt.

14.4 Stiion is nooit aansprakelijk voor indirecte schade.

14.5 Alle aansprakelijkheid van Stiion voor verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten is uitgesloten.

14.6 Bij ontbinding van de overeenkomst is Stiion nooit verplicht om u enige schadevergoeding te betalen of u schadeloos te stellen.

14.7 Als u zelf verzekerd bent tegen de directe schade die u heeft opgelopen, dan is Stiion niet aansprakelijk.

14.8 Uitgesloten is de aansprakelijkheid van Stiion voor tekortkomingen in producten en diensten van derden, waaronder ook software, applicaties, licenties en programmatuur.

14.9 Als Stiion de directe schade met opzet heeft veroorzaakt of als Stiion bewust onvoorzichtig is geweest, dan is Stiion wel aansprakelijk voor de directe schade. U moet uw directe schade dan wel bewijzen.

14.10 Voorwaarde voor het ontstaan op enig recht op schadevergoeding is dat u de directe schade direct na het ontstaan daarvan schriftelijk en voldoende gemotiveerd bij Stiion meldt.

14.11 Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Stiion vervalt door het enkele verloop van 3 maanden na het ontstaan van de oorzaak van de vordering tot schadevergoeding.

 

Artikel 15 Vertrouwelijkheid gegevens

15.1 Zowel Stiion als u gaan vertrouwelijk om met alle informatie die wij voor, tijdens of na de uitvoering van de overeenkomst aan elkaar geven.

15.2 Ook eventuele werknemers van Stiion of u zijn aan deze vertrouwelijkheid gebonden.

15.3 Stiion neemt geen kennis van gegevens die u opslaat en/of verspreidt via producten van Stiion, tenzij dat nodig is om de overeenkomst goed uit te voeren. In dat geval probeert Stiion de kennisname van uw gegevens zoveel mogelijk te beperken.

15.4 De verplichting tot vertrouwelijkheid blijft ook de na de beëindiging van de overeenkomst, om welke reden dan ook, bestaan.

 

Artikel 16 Garantie

16.1 Alle garantiebepalingen ten aanzien van standaardproducten van de leverancier van Stiion zijn opgenomen in de licentieovereenkomsten tussen Stiion en haar leverancier.

16.2 Ten aanzien van deze garantiebepalingen heeft Stiion richting u slechts een zorgplicht. U kunt niet rechtstreeks aanspraak maken op de garantiebepalingen die tussen Stiion en haar leverancier gelden.

16.3 Stiion kan in overleg met u garanties verstrekken voor haar maatwerkproducten voor een periode van maximaal 90 dagen na de oplevering van deze maatwerkproducten en alleen als de maatwerkproducten door Stiion zijn ontwikkeld/ontworpen en in de genoemde periode door Stiion zijn onderhouden. De garanties gelden alleen voor technische- en programmeerfouten. Functionele afwijkingen met uw eisen en wensen vallen altijd buiten de afgesproken garantiebepalingen.

16.4 Alle garantierechten vervallen als u of derden (in opdracht van u) wijzigingen aanbrengt aan de producten.

 

Artikel 17 Klachten- en geschillenregeling

17.1 Stiion zal zich maximaal inspannen een geschil tussen Stiion en u onderling op te lossen.

17.2 Stiion verwacht van u eenzelfde inspanning om een geschil eerst onderling op te lossen.

17.3 Pas als het niet lukt om het geschil onderling op te lossen, legt Stiion of u het geschil voor aan de bevoegde rechter.

 

Artikel 18 Toepasselijk recht

Op de offertes, aanbiedingen, aanvullende afspraken en voorwaarden, en overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 19 Bevoegde rechtbank

Geschillen tussen Stiion en u leggen we alleen voor aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Stiion gevestigd is.

 

HOOFDSTUK 2 SOFTWARE-AS-A-SERVICE (SAAS)

De specifieke bepalingen over ‘Software-as-a-service (Saas)’ zijn, naast de bepalingen uit Hoofdstuk 1, van toepassing als Stiion werkzaamheden verricht en standaardproducten levert onder de naam of het gebied van Saas.

 

Artikel 20 Uitvoering SaaS-dienst

20.1 Stiion verricht een SaaS-dienst alleen in uw opdracht. U mag derden geen gebruik laten maken van de door Stiion verleende diensten op het gebied van Saas.

20.2 Stiion kan de inhoud en omvang van de SaaS-dienst wijzigen. De wijzigingen kunnen leiden tot een verandering van de bij u geldende procedures. Stiion zal u hierover zo tijdig mogelijk berichten. Eventuele kosten van deze verandering komen voor uw rekening. Er is dan sprake van een prijswijziging. In dat geval gelden de bepalingen in Hoofdstuk 1 over prijzen (met name over de prijswijziging).

20.3 Stiion kan en mag de SaaS-dienst geheel of gedeeltelijk tijdelijk buiten werking stellen voor preventief, correctief of adaptief onderhoud of andere vormen van service. Stiion laat de buitengebruikstelling niet langer duren dan strikt noodzakelijk. Zo mogelijk laat Stiion de buitengebruikstelling buiten gebruikelijke kantoortijden plaatsvinden.

20.4 Stiion hoeft nooit aan u een fysieke drager te geven met de software/app/programmatuur van de SaaS-dienst.

20.5 U mag de SaaS-dienst alleen gebruiken voor het doel waarvoor u de SaaS-dienst bij Stiion hebt aangeschaft. Als u de betreffende SaaS-dienst ook voor andere doelen wilt gebruiken, bent u verplicht een aanvullende c.q. nieuwe SaaS-dienst bij Stiion af te nemen.

Artikel 21 Garantie SaaS-dienst

21.1 Stiion kan niet garanderen dat de programmatuur/software foutloos is en zonder onderbrekingen functioneert.

21.2 Stiion kan dan ook niet garanderen dat gebreken in programmatuur/software die niet zelf door Stiion zijn ontwikkeld – het betreft dus geen maatwerkproduct – zullen worden verholpen.

21.3 Stiion mag tijdelijke oplossingen en/of programma-omwegen of probleemvermijdende beperkingen in de programmatuur/software aanbrengen. Stiion is echter niet verplicht dit te doen.

21.4 Stiion kan niet garanderen dat de programmatuur/software altijd en/ of tijdig voldoet aan geldende wet- en regelgeving.

 

Artikel 22 SaaS-dienst van leverancier(s)

Als Stiion op haar beurt de SaaS-dienst van (een) derde(n) afneemt en vervolgens aan u ter beschikking stelt, zijn voor wat betreft de SaaS-dienst de (licentie)voorwaarden van die derde(n) tussen Stiion en u van toepassing.

 

HOOFDSTUK 3 MAATWERKPRODUCTEN en -DIENSTEN

De specifieke bepalingen over ‘Maatwerkproducten en -diensten’ zijn, naast de bepalingen uit Hoofdstuk 1 van toepassing.

 

Artikel 23 Ontwikkeling van maatwerkproducten

23.1 Stiion en u spreken schriftelijk af welk maatwerkproduct Stiion voor u zal ontwikkelen. Stiion voert de ontwikkeling van het maatwerproduct voor u met zorg uit.

23.2 U krijgt slechts het gebruiksrecht van het maatwerkproduct in uw eigen bedrijf of organisatie.

Artikel 24 Aflevering, installatie en acceptatie

24.1 Stiion zorgt na de aflevering alleen voor de installatie van het maatwerkproduct als Stiion en u dat schriftelijk hebben afgesproken.

24.2 Hebben Stiion en u niets schriftelijk afgesproken over de installatie, dan installeert u het maatwerkproduct zelf.

24.3 Wilt u dat Stiion ondanks het ontbreken van afspraken daarover alsnog het maatwerkproduct voor u installeert, dan is sprake van meerwerk.

24.4 Heeft Stiion met u geen installatie van het maatwerkproduct afgesproken, dan geldt het maatwerkproduct als geaccepteerd bij de aflevering ervan.

24.5 Heeft Stiion met u wel de installatie van het maatwerkproduct afgesproken, dan geldt het maatwerkproduct als geaccepteerd na de installatie ervan.

24.6 Heeft Stiion met u schriftelijk een acceptatietest afgesproken, dan geldt het maatwerkproduct als geaccepteerd:

 • op de eerste dag na de testperiode; óf
 • als Stiion vóór het einde van de testperiode testrapport met gedetailleerd opgesomde fouten van u ontvangt: op het moment dat Stiion de in dat testrapport vermelde fouten heeft hersteld.

Maar neemt u voordat de testperiode is verstreken het maatwerkproduct voor productieve of operationele doeleinden in uw bedrijf of organisatie al gebruik van het maatwerkproduct, dan hebt u het maatwerkproduct geaccepteerd vanaf het moment van dat gebruik.

 

HOOFDSTUK 4 PERIODIEKE DIENSTEN EN WERKZAAMHEDEN

De specifieke bepalingen over ‘Overige diensten’ zijn, naast de bepalingen uit Hoofdstuk 1,  Hoofdstuk 2 en Hoofdstuk 3 van toepassing.

 

Artikel 25 Onderhoud

25.1 In de overeenkomst spreekt Stiion met u af of onderhoud van het product onderdeel uitmaakt van de afgesproken werkzaamheden.

25.2 In beginsel maakt onderhoud van standaardproducten onderdeel uit van de  oorspronkelijke overeenkomst, tenzij Stiion met u hierover schriftelijk andere afspraken heeft gemaakt.

25.3 Voor maatwerkproducten ontvangt u van Stiion altijd een aparte offerte/aanbieding. In de offerte/aanbieding staat wanneer en tegen welke vergoeding Stiion met het onderhoud van het maatwerkproduct zal starten. Stiion kan dat doen tegen een vaste vergoeding, maar ook op basis van uurtarieven en nacalculatie. In de offerte/aanbieding maakt Stiion duidelijk welke onderhoudswerkzaamheden zij voor welke bedragen zal uitvoeren.

25.4 Alle onderhoudswerkzaamheden verricht Stiion op basis van een inspanningsverplichting, tenzij Stiion met u hierover schriftelijk afwijkende afspraken heeft gemaakt.

25.5 Stiion biedt geen garanties over resultaten.

25.6 Stiion doet haar best om uw verzoeken zo snel mogelijk uit te voeren, maar kan daarvoor geen harde termijnen geven. Dat geldt voor zowel een termijn voor inplannen en uitvoeren van geplande werkzaamheden als reactietijden en hersteltijden.

 

Artikel 26 Updates en veranderingen

26.1 Het up-to-date houden van de standaardproducten is onderdeel van de overeenkomst die Stiion met u heeft, tenzij Stiion met u hierover schriftelijk andere afspraken heeft gemaakt.

26.2 Voor het up-to-date houden van maatwerkproducten maakt Stiion met u aparte schriftelijke afspraken.

26.3 Stiion is voor het up-to-date houden van de producten (in veel gevallen) afhankelijk van haar leverancier(s) en derden.

26.4 Stiion heeft het recht om bepaalde updates of patches niet te installeren als zij vindt dat dit een correcte werking van de software niet ten goede komt of niet in het belang is van het product.

26.5 Als een update of patch leidt tot wijziging van de functionaliteit van uw product, die ingrijpende gevolgen heeft voor het functioneren van andere onderdelen van uw product, overlegt Stiion met u over de gevolgen hiervan. Als u besluit om Stiion de update of patch te laten doorvoeren, dan mag Stiion voor het aanpassen van veranderingen van uw product als gevolg van de update of patch, de hiervoor gemaakt uren apart aan u factureren op basis van nacalculatie.

26.6 Als u wilt dat Stiion nieuwe functionaliteiten aan het product toevoegt of functionaliteiten van het product verandert, dan brengt Stiion u daarvoor kosten in rekening op basis van nacalculatie. Stiion zal hierover eerst met u overleggen en nadere schriftelijke afspraken maken.

26.7 U mag zelf niets wijzigen aan uw product. Dat betekent dat u ook niet zelf updates of patches mag uitvoeren. Doet u dat wel, dan hoeft Stiion zich niet (langer) in te spannen om bugs of fouten te verhelpen.

 

Artikel 27 Ondersteuning

27.1 Stiion stelt aan u tutorials (zowel video als pdf) ter beschikking. De tutorials maken standaard onderdeel uit van de overeenkomst.

27.2 Daarnaast kan Stiion u op verzoek ondersteunen. Alleen verzoeken om ondersteuning die binnen de software van uw product mogelijk zijn (een zogenoemd ‘support request’) neemt Stiion in behandeling en maken onderdeel uit van de overeenkomst.

27.3 Voor alle overige ondersteuning ontvangt u van Stiion eerst een offerte/aanbieding. Het is aan Stiion om te beoordelen of een verzoek tot ondersteuning standaard onder de overeenkomst valt of dat zij daarvoor aan u een offerte/aanbieding stuurt.

27.4 Tenzij Stiion met u hierover schriftelijk andere afspraken heeft gemaakt, is enige ondersteuning aan eindgebruikers (uw klanten) niet inbegrepen.

Artikel 28 Hosting

28.1 Hostingdiensten betreft een aparte overeenkomst. Hostingdiensten maken dus niet standaard onderdeel uit van de overeenkomst voor producten. Heeft Stiion met u een aparte overeenkomst voor hosting gesloten, dan gelden de onderdelen van dit artikel.

28.2 Stiion zorgt wekelijks voor een back-up van uw product(en).

28.3 Stiion kan de hostingdienst geheel of gedeeltelijk tijdelijk buiten werking stellen voor preventief, correctief of adaptief onderhoud. Stiion zal ervoor zorgen dat de buitengebruikstelling niet langer dan nodig duurt en zoveel mogelijk buiten reguliere kantoortijden zal plaatsvinden.

28.4 Stiion zal zich inspannen om kwalitatief goede en ononderbroken beschikbaarheid van de hostingdiensten realiseren, en om toegang tot door u hiermee opgeslagen gegevens te realiseren. Stiion biedt geen garanties over kwaliteit of beschikbaarheid, tenzij Stiion hierover met u schriftelijke afspraken heeft gemaakt.

28.5 Stiion houdt zich beschikbaar voor een redelijk niveau van ondersteuning op afstand tijdens reguliere kantooruren. Die ondersteuning heeft met name betrekking op het proberen te verhelpen van storingen.

28.6 U vrijwaart Stiion voor alle aanspraken van andere partijen voor schades, in het bijzonder voor schade(s) die het gevolg zijn van uw ondeskundig, verkeerd of strafbaar gebruik.